02

ការប្រឹក្សាយោបល់
និងការបណ្ដុះបណ្ដាល

យើងផ្ដល់នូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធនធានក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជាច្រើន
សម្រាប់ផលិតករសរីរាង្គ។សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រឹក្សាយោបល់របស់យើង
ផ្ដល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងក្រុមអ្នកដាំដុះ។វគ្គបណ្តុះបណ្តាល រឺការ
ប្រឹក្សាយោបល់ររបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើង ដោយអ្នកជំនាញរបស់យើង
មកពីវិស័យសរីរាង្គ គ្របដណ្ដប់លើមុខវិជ្ជាជាច្រើនចាប់ពីការដាំដុះសរីរាង្គ
រហូតដល់ការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
(ICS) ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។