02

យើងផ្ដល់នូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល និង ធនធានក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជាច្រើនសម្រាប់ ផលិតករសរីរាង្គ។ សេវាបណ្ដុះបណ្ដាលនិងប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងផ្ដល់ជូនសម្រាប់ បុគ្គលម្នាក់ៗនិងក្រុមអ្នកដាំដុះ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរឺការប្រឹក្សាយោបល់ររបស់យើងត្រូវ បានរៀបចំឡើង ដោយអ្នកជំនាញរបស់យើងមកពីវិស័យសរីរាង្គគ្របដណ្ដប់លើ មុខ វិជ្ជាជាច្រើនចាប់ពីការដាំដុះសរីរាង្គរហូតដល់ការគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធ និង ការអនុវត្ត ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
(ICS) ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។