ស្តង់ដារសរីរាង្គ COrAA

ដំណើរការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់

①

ពាក្យសុំ និងការបង់ប្រាក់

– ប្រើប្រាស់នូវការអនុវត្តសរីរាង្គ COrAA នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក
– ដាក់ជូនពាក្យស្នើសុំដែលបំពេញរួចរាល់ និងបង់ថ្លៃឈ្នួល ទៅ COrAA
⑤
សេចក្ដីសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់
– ប្រសិនបើបានអនុលោមតាម វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សរីរាង្គនឹងត្រូវចេញជូន
– COrAA អាចបដិសេធការចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ដោយផ្អែកលើការ ការមិនបានដាក់ជូនឯកសារគ្រប់ចំនួន រឺការមិនបានបង់ថ្លៃឈ្នួលចុះធ្វើអធិការកិច្ច

Annual Application
CYCLE

ទាញយក